CONSUMER ADVISORY

Dear Valued Customer,

We value your trust and are committed to safeguarding your information, which is why we are directly reaching out to inform you of a recent cybersecurity incident that affected many companies, and which may have involved your personal information.

The incident involves an unauthorized access to one cloud data storage platform where we stored your personal information. The data involved are limited to basic information, such as name, address, email, and contact number, while some may also include birthday and/or senior citizen ID number.

Upon learning about this, we immediately launched an investigation, activated containment measures, and implemented additional layers of security measures to further ensure data protection. We have also reported this matter to the National Privacy Commission (NPC) of the Philippines and are working closely with them.

We deeply regret any concern or inconvenience that this may have caused you. Please be assured that we continuously fortify our defenses against these types of threats. Your role in data protection is also important, and so we encourage you to take preventive measures to further protect your data, such as the following:

 1. Update your passwords
 2. Change your passwords in your accounts. Make sure to create strong, unique passwords for each of your accounts. Use a combination of letters, numbers, and special characters. Change these passwords regularly and keep them secure.

 3. Enable multi-factor authentication
 4. Multi-factor authentication adds an extra layer of security by requiring a second form of verification in addition to your passwords. Activate this in all your accounts that allow it.

 5. Be vigilant
 6. Be cautious of any suspicious calls, emails, links, or attachments. Carefully check if the sender is the official channel of any company or brand. Don't click on links from unknown senders and when in doubt, do not share your personal information.

 7. Monitor your accounts
 8. Monitor your accounts regularly. Report unusual activities to the platform or provider immediately.

 9. Avoid oversharing on social media.
 10. Limit the amount of personal information you share on social media platforms.

 11. Get information from official brand channels
 12. Get information on any promo, product, or service of a company or brand from their official websites and social media accounts only.

If you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to contact us via Consumer Inquiry.

Thank you for your understanding. We remain committed to safeguarding your data as keeping your trust is of utmost importance to us.

Sincerely,
Data Protection Officer
Jollibee Group

PATNUBAY SA MAMIMILI

Dear Valued Customer,

Mahalaga sa amin ang inyong tiwala at kami ay nakatuon sa pag-iingat ng inyong impormasyon, kaya't direkta naming ipinaaalam ang tungkol sa insidenteng cybersecurity kamakailan na nakaaapekto sa maraming kumpanya tulad namin, at maaaring naibilang ang inyong personal na impormasyon dito.

Ang insidenteng ito ay kaugnay ng hindi awtorisadong pag-access sa isang cloud data storage platform kung saan namin nilagay ang inyong personal na impormasyon. Ang mga datos na apektado ay limitado lamang sa basic information tulad ng pangalan, address, email, at contact number, habang ang iba ay maaaring kasama rin ang birthday at/o senior citizen ID number.

Agad kaming kumilos upang imbestigahan ang pangyayaring ito, ipinatupad ang mga hakbang na pangkontrol, at binigyan ng karagdagang seguridad upang tiyakin ang proteksyon ng data. Ini-report din namin ito sa National Privacy Commission (NPC) ng Pilipinas at kami ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa kanila.

Lubos kaming humihingi ng paumanhin sa anumang alalahanin o abala na maaring idulot nito sa inyo. Makakasigurado kayo na palagian ang pagpapalakas ng aming depensa laban sa mga ganitong uri ng panganib. Mahalaga rin ang inyong gawain sa pag-iingat ng data, kaya't hinihikayat namin kayo na sundin ang mga hakbang upang lalong maprotektahan ang inyong impormasyon, tulad ng mga sumusunod:

 1. Baguhin ang inyong mga password
 2. Palitan ang mga password at siguraduhing gumawa ng matatag at kakaibang mga password para sa bawat account. Gamitin ang kombinasyon ng mga letters, numbers, at special characters. Regular na palitan ang mga password na ito at panatilihing ligtas ang mga ito.

 3. I-activate ang multi-factor authentication
 4. Ang multi-factor authentication ay karagdagang seguridad sa pamamagitan ng pangangailangan ng pangalawang validation bukod sa inyong mga password. I-activate ito sa lahat ng inyong accounts na nagbibigay ng opsiyon para rito.

 5. Maging mapagmatyag
 6. Maging maingat sa anumang kahina-hinalang email, link, attachments ,at tumatawag sa inyo sa celphone o telepono. Maingat na suriin kung ang nagpadala ay opisyal na channel ng kumpanya o brand. Huwag mag-click sa mga link mula sa hindi kilalang nagpadala at kung may alinlangan, huwag magbigay ng inyong personal na impormasyon.

 7. I-monitor ang inyong mga accounts
 8. Regular na bantayan ang inyong mga accounts. Agad na i-report ang anumang kakaibang aktibidad sa platform o provider.

 9. Iwasan ang sobrang pagbabahagi sa social media
 10. Limitahan ang bilang ng personal na impormasyon na ibinabahagi sa mga social media platform.

 11. Kumuha ng impormasyon mula sa opisyal na mga brand channels
 12. Kumuha lamang ng impormasyon tungkol sa mga promo, produkto, o serbisyo ng isang kumpanya o brand mula sa kanilang opisyal na websites at social media accounts.

Kung mayroon kayong anumang katanungan o nangangailangan ng karagdagang tulong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Consumer Inquiry.

Salamat sa inyong pang-unawa. Patuloy kaming nakatuon sa pag-iingat ng inyong personal information dahil napakahalaga sa amin ang inyong tiwala.

Sumasainyo,
Data Protection Officer
Jollibee Group